Skip to content

ห้องเรียนคุณครูแมว

Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
ลานหน้าห้อง arrow กว่าจะมาเป็น..ครูแมว
กว่าจะมาเป็น..ครูแมว

        ครูแมว มีความตั้งใจจะมาเป็นครูอนุบาลตั้งแต่ต้น เมื่อจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ครูแมวก็สอบเข้าโครงการคุรุทายาทรุ่นที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย ที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลังจากจบปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ครูแมวได้บรรจุเข้ารับราชการในปี 2534 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โดยได้เริ่มทำงานเป็นครูประจำชั้นอนุบาลเมื่อปี 2535 ...

        พอทำงานได้ 3 ปี ครูแมวได้เข้าศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบปริญญาโทและกลับมาทำงาน ครูแมวได้พยายามประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่ได้ไปร่ำเรียนมาในการจัดการศีกษาปฐมวัยที่โรงเรียนอย่างเต็มที่ จนกระทั่งรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นยังไม่สามารถทำให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์เท่าที่ใจต้องการ และไม่แน่ใจว่าควรเติมเต็มอะไรในการจัดการศึกษาของตน จึงได้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

        การเรียนครั้งหลังนี้ครูแมวมีโอกาสค่อนข้างมากในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี แม้ว่าคำตอบที่ต้องการค้นหาจะไม่กระจ่างชัดมากนักในความคิดของครูแมว แต่ครูแมวเองก็เกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถศึกษาค้นคว้าต่อไปด้วยตนเองได้ หลังจากจบปริญญาเอก ครูแมวได้กลับมาเป็นครูประจำชั้นอนุบาลอีกครั้งหนึ่ง การทำงานครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความคิดต่างๆ มากมาย และก็ยังเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดีเช่นเดิม ...

        ครูแมวมีโอกาสร่วมงานด้านการศึกษาปฐมวัยกับหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือจากที่โรงเรียนที่สังกัดอยู่ ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาครูและเด็กอย่างจริงจัง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทำงานในปัจจุบันจึงมีทั้งงานสอน งานเขียนตำรา งานเขียนคอลัมน์ในวารสาร งานบรรยาย และงานประชุมทางวิชาการ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นการศึกษาปฐมวัยไทยก้าวไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์แก่เด็กอย่างแท้จริง ...images/stories/maew003.jpg          
               
ครูแมว / ดร.นฤมล เนียมหอม