Skip to content

ห้องเรียนคุณครูแมว

Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
ลานหน้าห้อง arrow โต๊ะทำงาน arrow งานเขียนครูแมว arrow นวัตกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
เขียนโดย นฤมล เนียมหอม   

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์โดยการใช้วรรณกรรมเป็นฐานในห้องเรียนระดับปฐมวัย
**ตัวอย่างเงื่อนไขความสำเร็จ

images/stories/n01.jpg

ห้องเรียนที่จัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานต้องมีการจัดวางวรรณกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 8-10 เท่าของจำนวนเด็ก มีการปรับเปลี่ยนหนังสือที่จัดแสดงตามหน่วยการเรียนรู้ และจัดเวลาให้เด็กมีโอกาสเลือกอ่านอย่างอิสระตามโอกาส

images/stories/n02.jpg

ห้องเรียนที่จัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานต้องมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการอ่านที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ เช่น หน่วยอิ่มอร่อย ครูได้อ่านนิทานภาพเรื่อง "หนูเต้นระบำ...ส้มตำ ป๊อก ป๊อก" ให้เด็กฟัง และได้จัดกิจกรรมทำส้มตำ เป็นต้น