Skip to content

ห้องเรียนคุณครูแมว

Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
ลานหน้าห้อง arrow โต๊ะทำงาน arrow งานเขียนครูแมว arrow ตัวอย่างการเขียนแผนการสอน
ตัวอย่างการเขียนแผนการสอน
เขียนโดย นฤมล เนียมหอม   

 

 ** ตัวอย่างงานของ อาจารย์ ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ **


แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2555


หน่วยหนูรักในหลวง