Skip to content

ห้องเรียนคุณครูแมว

Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
ลานหน้าห้อง arrow โต๊ะทำงาน arrow งานเขียนครูแมว arrow การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน (10/03/2559)
การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน (10/03/2559)
เขียนโดย นฤมล เนียมหอม   

การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน

โดย ดร.นฤมล เนียมหอม
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

  การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดประสบการณ์โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ ช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ว่าการอ่านเป็นเรื่องที่สนุกสนาน และสามารถนำไปสู่การค้นพบสิ่งที่มีความหมายอีกมากมาย โดยมีแนวทางในการจัดประสบการณ์ ดังนี้


  1. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เด็กแวดล้อมด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้


  1.1 จัดให้มีมุมหนังสือซึ่งมีวรรณกรรมสำหรับเด็กอย่างน้อย 10 เท่าของจำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือที่จัดแสดงไว้ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้

 images/stories/st25.jpg

 

images/stories/st26.jpg

ภาพตัวอย่างการจัดมุมหนังสือในห้องเรียนอนุบาลซึ่งมีวรรณกรรมที่ดีสำหรับเด็กอย่างน้อย 10 เท่าของจำนวนเด็ก
มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือที่จัดแสดงไว้ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้

 

                1.2 จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากวรรณกรรมซึ่งให้เด็กได้ลงมือกระทำอย่างสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด โดยครูเป็นผู้เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย ความสนใจของเด็ก และหน่วยการเรียนรู้ในช่วงนั้น

 

images/stories/st27.jpg

ภาพกิจกรรมต่อเนื่องจากวรรณกรรมซึ่งให้เด็กได้ลงมือกระทำอย่างสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เมื่อเด็กเรียนรู้ในหน่วยอิ่มอร่อย
ครูอ่านนิทานเรื่อง "หนูเต้นระบำ ส้มตำ ป๊อก ป๊อก" ให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กได้ตำส้มตำเช่นเดียวกับหนูในนิทาน

 

                 1.3 จัดให้มีเวลาสำหรับการอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง และจัดให้เด็กมีเวลาเลือกอ่านอย่างอิสระ การอ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสือ การใช้สิ่งชี้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน โดยครูจัดให้มีช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการเลือกหนังสือที่เด็กสนใจมาอ่านออกเสียงให้เด็กฟังทุกวัน รวมทั้งจัดให้ผู้ปกครองหรือเด็กชั้นประถมศึกษามาอ่านให้เด็กฟังด้วย

 

images/stories/st1.jpg

ครูจัดเวลาอ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นประจำทุกวัน

images/stories/st2.jpg

ครูจัดให้เด็กชั้นประถมศึกษามาอ่านให้น้องฟังในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว

images/stories/st3.jpg

ครูจัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนให้เด็กเลือกอ่านตามความสนใจ

 images/stories/st4.jpg

เด็กเลือกอ่านตามความสนใจอย่างอิสระ

 

        2. การจัดหน่วยการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน กำหนดให้มีหน่วยการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานปีการศึกษาละ 1-2 หน่วย ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์หน่วยละ 2-3 สัปดาห์ โดยครูสังเกตความสนใจของเด็กว่าสนใจนิทานเรื่องใดมากเป็นพิเศษ แล้วกำหนดให้นำนิทานเรื่องนั้นมาเป็นหน่วยการเรียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 


                2.1 อ่านนิทานให้เด็กฟัง แนะนำชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และผู้วาดภาพ แล้วจึงอ่านให้เด็กฟังโดยใช้น้ำเสียงและท่วงทำนองที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพื่อให้เด็กได้รับอรรถรสของเรื่อง

                2.2 กระตุ้นและสำรวจความสนใจของเด็กที่มีต่อนิทานด้วยการสนทนาและจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กเกี่ยวกับตัวละคร ฉาก และลำดับเหตุการณ์ แล้วให้เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กต้องการทำจากนิทาน


                2.3 วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ โดยออกแบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของเด็กในขั้นที่ 2 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้อื่นๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ครูพิจารณาว่าสามารถนำมาบูรณาการได้
กิจกรรมที่สามารถจัดให้เด็กเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์ตัวละคร การวิเคราะห์สถานการณ์จากเรื่อง การจัดทำวัตถุสิ่งของหรืออุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกายที่สัมพันธ์กับเรื่อง การเล่นละครสร้างสรรค์ การจัดโต๊ะนิทาน การทำหนังสือนิทาน การทำศิลปะแบบร่วมมือ การประดิษฐ์และการสร้าง การเคลื่อนไหวและจังหวะ เพลง คำคล้องจอง การประกอบอาหาร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ เกมการศึกษา ฯลฯ โดยครูควรจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้สัมพันธ์กับเรื่องโดยให้เด็กมีส่วนร่วม


                2.4 จัดนิทรรศการแสดงสิ่งที่เด็กๆ เรียนรู้ โดยทบทวนกิจกรรมที่จัดแล้วร่วมกับเด็ก ให้เด็กช่วยกันคัดเลือกสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ผู้อื่นรับรู้เกี่ยวกับวิธีการที่เด็กเรียนรู้ และสิ่งที่เด็กเรียนรู้ และร่วมกันจัดนิทรรศการ เพื่อให้เด็กได้จัดระบบความคิด และนำเสนอสิ่งที่ตนได้เรียนรู้สู่สายตาคนภายนอก 

 

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้จากวรรณกรรมสำหรับเด็ก เรื่อง "ต้นถั่ววิเศษ"

images/stories/st5.jpg

images/stories/st6.jpg

images/stories/st7.jpg

เด็กเรียงลำดับภาพเหตุการณ์จากเรื่องต้นถั่ววิเศษ และเล่นละครสร้างสรรค์ร่วมกัน


images/stories/st8.jpg

images/stories/st9.jpg

images/stories/st10.jpg

images/stories/st11.jpg

images/stories/st12.jpg

images/stories/st13.jpg

เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างปราสาทของยักษ์ ตามที่ได้เสนอความคิดไว้


images/stories/st4.jpg

images/stories/st15.jpg

images/stories/st16.jpg

images/stories/st17.jpg

images/stories/st18.jpg

เด็กจำแนกเมล็ดถั่ว ได้สังเกตถั่วฝักชนิดต่างๆ และได้ประกอบอาหารจากถั่ว


images/stories/st19.jpg

images/stories/st20.jpg

images/stories/st21.jpg

images/stories/st22.jpg

images/stories/st23.jpg

images/stories/st24.jpg

เด็กจัดนิทรรศการแสดงการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ

ความคิดเห็นผู้ใช้

Please login or register to add comments